Strongyloidiasis der Haut

Diagnosekode nach ICD-10-GM: B781

Kapitel: I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten
Gruppe: B78 - Strongyloidiasis