Lernprobleme

Lernprobleme kann ein Symptom dieser Krankheiten sein:

XYY-Syndrom