Mentale Retardierung

Mentale Retardierung kann ein Symptom dieser Krankheiten sein:

Pätau-Syndrom

Phenylketonurie